Forsøk på å løfte saker ut utfordrer det norske demokratiet

STORE UTFORDRINGER: De siste tiårene har vært preget av at saker løftes bort fra den demokratiske politikken, skriver Johan P. Olsen.

I internasjonale sammenligninger fremstår Norge som et velfungerende demokrati. Men for en velutviklet velferdsstat er det en utfordring at de siste tiårene har vært preget av forsøk på å løfte saker ut av og begrense den demokratiske politikken.

Det skriver statsviter og professor Johan P. Olsen i artikkelen Sentraladministrasjonen i en utfordrende æra: Tid for ettertanke i Norsk Statsvitenskapelig tidsskrift.

Utgangspunktet for artikkelen er de utfordringer europeiske representative demokratier, og spesielt sentraladministrasjonen, står overfor. Olsen presenteres fire konkurrerende fortellinger om forvaltningens oppgaver, hvordan den fungerer og bør fungere.

Store utfordringer for politikkens rolle

«Europeiske demokratier står overfor store utfordringer når det gjelder politikkens rolle i samfunnet og offentlig sektors omfang, organisering, virkemåte, ressurser og dynamikk. Vi er i en brytningstid når det gjelder grunnleggende spørsmål om hvem som skal tilhøre et politisk fellesskap, hva man ønsker å ha sammen, og hvordan felles institusjoner skal organiseres. Internasjonalt er interesser, ideologier og verdensanskuelser på kollisjonskurs og utfallet er usikkert. Situasjonen innbyr til ettertanke om hva et representativt-demokratisk styresett og en god forvaltning betyr og impliserer,» skriver Olsen.